1. Administratorem danych osobowych Klientów, odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Polska Szkoła Surwiwalu, Łódź, ul. STUDZIŃSKIEGO 73 /18, KRS 0000387411, NIP 7262651268, REGON 10128791100000.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Klientów jest niezbędne w celu realizacji usług świadczonych przez Usługodawcę, w tym realizacji Umowy Sprzedaży, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody internetowej, uczestnictwa na Surwiwaliach. Podstawą prawną zbierania tychże danych jest art. 6 ust. 1 pkt. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. W trakcie realizacji usługi Klient winien podać następujące dane osobowe: imię i nazwisko; numer telefonu; adres mailowy, adres.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi przez Usługodawcę.
 5. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo do:
  1. Żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych,
  2. Żądania od Administratora sprostowania jego danych osobowych,
  3. Żądania od Administratora usunięcia jego danych osobowych,
  4. Żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych,
  5. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych,
  6. Przenoszenia jego danych osobowych,
  7. Wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Klient uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.
 7. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak:
  1. serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu,
  2. dostawcy usługi poczty elektronicznej
  3. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską – wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora;
  4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie. Przy czym podmioty te będą przetwarzać dane na podstawie umowy zawartej z Administratorem i wyłącznie w zakresie, w jakim zostanie wydane im polecenie.
 8. Dane osobowe Klientów nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe Klientów będą przechowywane wyłącznie przez okres świadczenia usługi/realizacji Umowy Sprzedaży oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. dochodzenia ewentualnych roszczeń ze stosunku prawnego z Klientem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.), nie dłużej niż 6 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym wykonana została usługa/ dokonany został ostatni zakup przez Klienta.
 11. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w celu realizacji marketingu własnych produktów lub usług, tylko i wyłącznie w przypadku wyrażenia stosownej zgody marketingowej przez Klienta.
 12. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Zasady bezpieczeństwa
Stowarzyszenie Polska Szkoła Surwiwalu zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, które mają na celu niedopuszczenie do bezprawnego przetwarzania danych oraz ich przypadkowej utraty, zniszczenia oraz uszkodzenia. Niezależnie od powyższego, dokładamy wszelkich starań, aby informacje osobowe zawsze były:
 • poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
 • uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 • przechowywane nie dłużej niż to konieczne,
 • przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom których dotyczą, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
 • nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa Twoich danych należy pamiętać o:
 • korzystaniu z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów;
 • korzystaniu ze strony i modułu płatności internetowych wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone i legalne oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia podanych danych osobowych;
 • nie zapamiętywaniu danych na komputerze / urządzeniu i usunięciu historii przeglądanych stron jeśli korzystasz ze strony za pomocą obcego komputera / urządzenia. Z zapamiętanych danych może skorzystać osoba która będzie korzystała z po Tobie z tego samego urządzenia.

Polityka prywatności plików “cookies” strony surwiwal.edu.pl

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:
  • możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika,
  • do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
 3. Informacje pobierane podczas odwiedzin Serwisu nie są rozpowszechniane i udostępniane innym podmiotom.
 4. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 5. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.