Postanowienia ogólne

 1. Strona działająca pod adresem surwiwal.edu.pl pełni również formę platformy handlowej i usługowej działającej online prowadzoną przez: Stowarzyszenie Polska Szkoła Surwiwalu (SPSS), Łódź, ul. STUDZIŃSKIEGO 73 /18, KRS 0000387411, NIP 7262651268, REGON 10128791100000. Nazwy rejestru i organu prowadzącego rejestr: Rejestr Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzony przez sąd rejonowy dla łodzi śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Niniejszy Regulamin surwiwal.edu.pl zwany dalej „Ogólnymi Warunkami Sprzedaży” określa zasady korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem „surwiwal.edu.pl”, składania zamówień na produkty dostępne w sklepie internetowym, dostarczania zamówionych usług oraz produktów osobie dokonującej zakupów zwanej dalej „Internautą” lub “Klientem”, uiszczania przez Internautę ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Internauty do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 3. Produkty i usługi oferowane w na stronie surwiwal.edu.pl są sprzedawane lub świadczone bezpośrednio przez Stowarzyszenie Polska Szkoła Surwiwalu.
 4. Internauta oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe w podczas składania zamówienia są danymi Internauty. SPSS uprawnione jest do zablokowania i usunięcia konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach strony naruszać będzie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu.
 5. Każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawną lub jednostka organizacyjną nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną zainteresowaną korzystaniem ze Strony dokonując rejestracji w Sklepie lub składając zamówienie staje się jego Klientem i oświadcza, że zapoznała się z Regulaminem Sklepu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 6. Wszystkie ceny podawane na Stronie są w złotych polskich i są to ceny brutto.
 7. Usługi świadczone za pośrednictwem Strony są usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2019 poz. 123). Za pośrednictwem Sklepu świadczone są przede wszystkim usługi umożliwiające zawarcie umowy sprzedaży produktów dostępnych w ofercie, a także prowadzenie Konta Użytkownika, zapewnienie możliwości komentowania produktów i usług świadczonych przez Sklep Internetowy przez Użytkowników oraz subskrypcja newslettera.
 8. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2019 poz. 123).

Składanie i odbiór Zamówień, płatności

 1. Dla wypełnienia formularza Zamówienia nie jest wymagane uprzednie zalogowanie Użytkownika w Sklepie Internetowym, ale konieczne jest podanie danych umożliwiających realizację Zamówienia, tj.: imienia i nazwiska Użytkownika, nazwy firmy oraz numeru NIP, jeśli Użytkownik prowadzi działalność gospodarczą, adresu e-mail, numeru kontaktowego oraz adres wysyłki, jeśli Użytkownik wybierze opcję z dostawą InPost. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na zasadach określonych w Polityce Prywatności.
 2. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 3. Użytkownik kompletuje Zamówienie poprzez wybranie Produktów (np. bilety na wydarzenie) dostępnych w ofercie.
 4. Użytkownik ma możliwość wybrania liczby Produktów, które chce dodać do Zamówienia.
 5. Wybrane przez Użytkownika Produkty zostają przeniesione do koszyka Użytkownika.
 6. Użytkownik zostaje przekierowany do podsumowania Zamówienia, gdzie podaje adres e-mail, numer telefonu, dane niezbędne do wysyłki oraz dane konieczne do wystawienia faktury, jeśli Użytkownik życzy sobie otrzymać taką fakturę. Dodatkowe koszty dostawy (jeśli takie będą) zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 7. Użytkownik ma możliwość sprawdzić dostępne opcje dostawy i ich koszt oraz dostępne formy płatności w zakładce „Dostawa i płatność”.
 8. Użytkownik ma możliwość założenia Konta Użytkownika, w którym będą znajdowały się podsumowania jego Zamówień. Nie jest to jednak konieczne do złożenia Zamówienia. Użytkownik będzie również mógł zamówić newsletter.
 9. Zamówienie Użytkownika zostanie przekazane do realizacji, a Użytkownik przekierowany w celu rozliczenia transakcji za pośrednictwem serwisu Axepta BNP Pribas (bramka płatnicza Banku BNP Paribas). Do dyspozycji są takie formy płatności, jak: szybki przelew, BLIK, płatność kartami, w tym portfele elektroniczne (Apple Pay i Google Pay).
 10. Strona nie ma dostępu do żadnych danych dotyczących rachunku bankowego Użytkownika.
 11. Jeśli transakcja z różnych przyczyn nie dojdzie do skutku, pieniądze zwracane są na rachunek bankowy Użytkownika za pośrednictwem Axepta BNP Pribas.
 12. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie przesłania Zamówienia przez Użytkownika.
 13. E-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia jest równoznaczny z akceptacją przez SPSS zamówienia złożonego przez Internautę oraz z zawarciem umowy sprzedaży lub świadczenia usług między Internautą a SPSS.
 14. Użytkownik zostaje mailowo poinformowany o zakończeniu realizacji Zamówienia, ewentualnej wysyłce produktu oraz zmianie statusu zamówienia.

Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez SPSS na Stronie Internetowej. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

Dane osobowe

 1. Podawane przez Klienta dane niezbędne do wysyłki zamówionych towarów umieszczane są w bazie danych sklepu internetowego. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie danych sklepu internetowego. Podanie danych oraz zgoda na ich przetwarzanie są konieczne do realizacji przez sklep internetowy zamówienia.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Klient ma pełne prawo wglądu do podanych przez siebie danych osobowych, ich modyfikacji oraz żądania ich usunięcia z bazy danych sklepu. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta – Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument) może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy w przypadku, gdy Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym sklep internetowy  nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (ponad kwotę najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez sklep internetowy).
 2. W celu odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć sklepowi internetowemu na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z przesłaniem dowodu zakupu, jego kopii lub co najmniej podaniem numeru zamówienia, a następnie niezwłocznie dokonać zwrotu towaru w stanie niepogorszonym do sklepu internetowego.
 3. Bieg terminu określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 4. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 niniejszego paragrafu biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Usługodawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy Usługodawca zwraca Klientowu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę.
 8. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 9. W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą/kurierem/paczkomatem, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy o świadczenie usług, które zostały już wykonane/ukończone np. uczestnictwo w wydarzeniu.

Reklamacje

 1. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Strony i Sklepu są towarami oryginalnymi, posiadającymi gwarancję jakości ich producenta.
 2. W przypadku, gdy po otrzymaniu zamówionego produktu Klient zauważy w nim jakiekolwiek wady fabryczne ma prawo skorzystać z przysługujących mu uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta lub poprzez kontakt z sklepem.
 3. Wszelkie reklamacje powinny być złożone w miarę możliwości niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 4. Klient ma prawo złożyć reklamację w szczególności w przypadku, gdy dostarczony towar:
  – posiada wady fabryczne;
  – posiada uszkodzenia mechaniczne powstałe na skutek transportu (w tej sytuacji niezbędne jest posiadanie przez Klienta spisanego z Kurierem protokołu uszkodzenia paczki);
  – jest niezgodny z produktem widniejącym na zamówieniu Klienta.
 5. Wszystkie reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez SPSS reklamowanego produktu.
 6. Klienci, którzy nie wykorzystali zakupionych biletów wstępu na wydarzenie, w związku z nagłym odwołaniem lub przełożeniem terminu wydarzenia z przyczyn niezależnych od SPSS, mają
  prawo otrzymać zwrot należności od SPSS. Zwrot należności będzie dokonany przelewem na rachunek bankowy podany w wiadomości e-mail przesłanej przez Klienta, w terminie do 14 dni
  od dnia otrzymania wiadomości e-mail przez SPSS.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne przepisy prawa polskiego.
 2. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W przypadku wyrażenia chęci przez Użytkownika takiego sposobu rozwiązania sporu z Administratorem, strony skorzystać mogą z postępowania mediacyjnego za pośrednictwem niezależnego arbitra.
 3. W celu polubownego rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Administratorem, Użytkownik, na podstawie art. 36 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 148) może zwrócić się o wszczęcie postępowania mediacyjnego do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej. Informacje w przedmiocie zasad i trybu prowadzenia postępowania mediacyjnego znajdują się na stronach odpowiednich Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej lub dostępne są w ich siedzibach.
 4. W celu polubownego rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Administratorem, Użytkownik może także zwrócić się z wnioskiem o jego rozstrzygnięcie do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego na podstawie art. 37 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 148) przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określony został w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. z 2001 r., nr 113, poz. 1214).
 5. Administrator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, przy czym zmiany te nie mogą naruszać uprawnień wcześniej nabytych przez Użytkowników. Za ważne przyczyny uznaje się w szczególności: zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładni, usunięcie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu, rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego, wprowadzanie dodatkowych ofert i możliwości dostępnych dla Użytkowników lub modyfikacja istniejących ofert i możliwości, zmiany adresów lub innych danych wskazanych w treści Regulaminu, konieczność dostosowania Sklepu Internetowego do aktualnych standardów technicznych.
 6. Wszystkie Zamówienia przyjęte do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Użytkownika. Użytkownik, który nie akceptuje zmiany Regulaminu, może zrezygnować z korzystania ze Sklepu Internetowego.
 7. Niniejszy Regulamin wraz z późniejszymi zmianami obowiązuje od dnia 1.05.2023.