Stowarzyszenie

 

Stowarzyszenie Polska Szkoła Surwiwalu powstało 18 grudnia 2010 r. w celu stworzenia wspólnej przestrzeni dla tych wszystkich, którzy czują swoje zainteresowanie i związek ze sztuką przetrwania.

Cele i formy działania Stowarzyszenia

(Fragment statutu – 2015)

Celem Stowarzyszenia jest:

1) promowanie aktywnego, zdrowego trybu życia poprzez uprawianie turystyki, w tym turystyki aktywnej, specjalistycznej i kwalifikowanej; prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej oraz organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,

2) krzewienie wiedzy na temat zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych

3) integrowanie środowisk animatorów turystyki specjalistycznej, aktywnej i kwalifikowanej ze szczególnym uwzględnieniem specjalistów prowadzących szkolenia technik przetrwania (surwiwalu),

4) tworzenie tożsamości środowiskowej organizacji, stowarzyszeń i osób prowadzących specjalistyczne szkolenia związane z technikami przetrwania (surwiwalem), ratownictwem, profilaktyką społeczną i uzależnień, wychowaniem i resocjalizacją oraz integracją społeczną, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz w sytuacji ekskluzji społecznej.

5) wsparcie wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń między specjalistami z dziedzin wyżej wspomnianych,

6) promowanie współdziałania w pracy socjalizacyjnej z samorządem terytorialnym, organizacjami pozarządowymi, sektorem państwowym i prywatnym oraz politykami w celu krzewienia pożądanych postaw na rzecz jednostki i społeczeństwa,

7) rozwój wiedzy z zakresu sztuki przetrwania,

8) rozwój metodyczny instruktorów i trenerów outdooru, w szczególności surwiwalu i bushcrafu,

9) kształtowanie w społeczeństwie postaw proekologicznych.

10) prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze nauki, edukacji, oświaty, wychowania i resocjalizacji, upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, ratownictwa i ochrony ludności, przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz pomoc ich ofiarom, a także działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje oraz podmioty realizujące zadania z zakresu działalności pożytku publicznego,

11) podejmowanie działań w celu zapobiegania przestępczości, agresji, demoralizacji, patologiom społecznym, kryzysom tożsamości, presji medialno-środowiskowej oraz uzależnieniom (między innymi od: alkoholu, tytoniu, narkotyków, leków, dopalaczy, sterydów, pornografii, pracy,internetu, elektroniki, gier komputerowych, hazardu.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) organizację i prowadzenie spotkań szkoleniowych, warsztatów, kursów, treningów, wypraw, zgrupowań, obozów, konferencji, sympozjów,

2) organizację integracyjnych spotkań specjalistów technik przetrwania, zarówno na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym,

3) współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami, stowarzyszeniami czy fundacjami o tym samym lub podobnym charakterze,

4) współpracę z władzami samorządowymi, pozarządowymi, państwowymi, sektorem prywatnym, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego, zainteresowanymi podniesieniem ogólnej wiedzy społeczeństwa o współczesnych zagrożeniach oraz o sposobach ich rozwiązywania,

5) współdziałanie z resortami: obrony narodowej, edukacji, spraw wewnętrznych i administracji, kultury fizycznej, sportu i turystyki, Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, Obroną Cywilną, kuratoriami oświaty, jednostkami wojskowymi, stowarzyszeniami, kierownictwami podmiotów gospodarczych, placówek oświatowych, wychowawczych i penitencjarnych, sądami, ośrodkami pomocy społecznej, poradniami psychologicznymi, służbami mundurowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi,

6) prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, badawczej i wydawniczej służącej realizacji celów statutowych oraz kolportaż,

7) opiniowanie i certyfikowanie jakości szkoleń, metodyki i bezpieczeństwa imprez oraz innych działań outdoorowych, a w szczególności surwiwalowych,

8) tworzenie zaplecza materialnego, intelektualnego i organizacyjnego do realizacji działań statutowych,

9) kładzenie szczególnego nacisku w działalności Stowarzyszenia na pracę z młodzieżą,

10) promocję działań Stowarzyszenia,

11) wsparcie materialne i rzeczowe członków Stowarzyszenia znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Powyższe działania mogą być prowadzone zarówno w formie nieodpłatnej jak i odpłatnej działalności pożytku publicznego.