Kurs przetrwania – profil SERE

 

Zapraszamy na kurs doszkalający dla instruktorów survivalu

Kurs przetrwania z profilem SERE

Instruktorze, podnieś swoje kwalifikacje!

Weź udział i przekonaj się, że to merytorycznie najlepsze tego typu szkolenie w naszym kraju!

Szkolenie SERE Stowarzyszenie Polska Szkoła Surwiwalu, survival

***

Termin: 1-3 maja 2018 r.

Lokalizacja: baza w Ponurzycy, gm. Celestynów.

Organizator: Stowarzyszenie Polska Szkoła Surwiwalu.

Prowadzący: wojskowi instruktorzy survivalu i SERE.

Adresaci: Kurs przeznaczony jest wyłącznie dla instruktorów survivalu/bushcraftu oraz osób niebędących instruktorami, ale mających opanowane i praktykujących techniki surwiwalowe. Kurs nie jest przeznaczony dla osób początkujących lub zajmujących się sztuką przetrwania okazjonalnie.

Cel: Celem kursu jest podniesienie kwalifikacji instruktorskich i nabycie odpowiedniego przeszkolenia dla personelu cywilnego przeznaczonego do użycia w kraju i poza granicami.

Ilość uczestników: min. 12 osób – max. 20 osób.

Wymagania: Uczestnik może przystąpić do szkolenia po spełnieniu następujących warunków:

 • jest instruktorem survivalu/bushcraftu lub czynnie uprawia survival;
 • posiada ubezpieczenie NNW na czas szkolenia;
 • posiada odpowiednią kondycję fizyczną do działań plenerowych;
 • posiada odpowiedni ekwipunek (zostanie podany w informacji po przystąpieniu do kursu);
 • potrafi: posługiwać się busolą lub kompasem, posługiwać się mapą oraz odbiornikiem GPS, budować schronienia doraźne, rozpalać ogień za pomocą krzesiwa z wykorzystaniem hubki naturalnej, pozyskiwać i przygotowywać wodę do spożycia.
 • posiada odpowiednią kondycję psychiczną, w trakcie szkolenia kursanci będą mieli ograniczone możliwości kontaktowania się ze światem zewnętrznym – bez wyjątków.

 

Po kursie uczestnik powinien:

a) znać:

 • metody zwiększające szansę na przeżycie w warunkach środowiska naturalnego z wykorzystaniem posiadanego wyposażenia,
 • zasady, metody i formy ochrony własnej, w tym: ustalać położenie, poszukiwać oraz przygotować do spożycia wodę i pożywienie, umożliwiające doraźnie utrzymanie się przy życiu,
 • wpływ czynników fizjologicznych ograniczających wydolność organizmu człowieka,
 • techniki unikania schwytania oraz przeżycia w niewoli lub w uwięzieniu,
 • zasady taktyki i techniki unikania zagrożeń,
 • różnice dotyczące statusu i sytuacji jeńca oraz zakładnika,
 • zasady współdziałania z siłami odzyskującymi w trakcie prowadzenia akcji podejmowania oraz współdziałania podczas akcji uwalniania,
 • zasady sporządzania planu unikania (EPA);

b) umieć:

 • wykorzystywać techniki maskowania się, kamuflażu, nawigacji podczas unikania,
 • działać zgodnie z planem unikania EPA (ang. Evasion Plan of Action).

Po zakończeniu kursu osobom, które zaliczyły kurs wydane zostanie stosowne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, wystawione i podpisane przez właściwego organizatora szkolenia oraz kierownika kursu – instruktora SERE (w wersji PL i ENG).

 

Organizator zapewnia:

 • racje żywnościowe na czas szkolenia
 • opiekę medyczną i instruktorską
 • mapy obszaru działań
 • użyczenie sprzętu w przypadku braku (po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem)

 

Więcej szczegółów dotyczących szkolenia oraz pełne informacje organizacyjne, zostaną przesłane wyłącznie do osób przystępujących do szkolenia.

 

Koszt:  449 zł / os., członkowie SPSS: 299 zł/os.

 

Rejestracja uczestników (5 kroków):

1. Pobierz i wypełnij OŚWIADCZENIE  – przekażesz je w dniu rozpoczęcia zajęć.

2. Zapoznaj się z REGULAMINEM i ZASADAMI FAIR PLAY – potwierdź to w formularzu zgłoszeniowym.

3. Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

4. Opłać szkolenie (opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2018 r.) na konto nr BGŻ 95 2030 0045 1110 0000 0362 5710, tytuł przelewu: “Imię i nazwisko, kurs SERE”. Niedokonanie opłaty w terminie bez wcześniejszego uzgodnienia z organizatorem, skutkuje wycofaniem rejestracji.

5. Oczekuj maila potwierdzającego od organizatora.

 

Osoby, które nie dopełnią powyższych zasad (oraz zawartych w dokumentach wymienionych powyżej) nie będą dopuszczone do udziału w kursie.

Podstawą ukończenia szkolenia jest obecność we wszystkich zajęciach i zaliczenie zadań szkoleniowych. W trakcie kursu wszystkich kursantów obowiązuje przestrzeganie zasad „Fair play”, określonych przez kierownika kursu przed rozpoczęciem kursu. Kursanci nieprzestrzegający określonych zasad będą usuwani z kursu.

 

Dołącz! Czeka Cię solidna dawka dobrego szkolenia!

 

W razie wątpliwości i pytań pisz na adres Stowarzyszenia: