SURWIWALIA 2019

 

VI ZLOT MIŁOŚNIKÓW SURWIWALU I BUSHCRAFTU
SURWIWALIA 2019

Surwiwalia 2019

Termin: 7-9 czerwca 2019 r.

Lokaliacja: Ośrodek KOMARO w Rybakach k. Miastkowa (między Łomżą i Nowogrodem) MAPKA

Organizator: Głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Polska Szkoła Surwiwalu, za logistykę i organizację na miejscu odpowiada Grupa Regionalna NAREW SPSS, firma KOMARO użycza teren ośrodka i wspiera organizację na miejscu.

Uczestnicy: przede wszystkim członkowie SPSS, ale także wszyscy miłośnicy surwiwalu i bushcraftu, sportów obronnych i plenerowych, harcerze, outdoorowcy, przyrodnicy, rekonstruktorzy.

Wiek: bez ograniczeń – dorośli, młodzież, rodziny z dziećmi.

Cel imprezy:
1. Integracja środowisk surwiwalowych.
2. Wzrost poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu technik surwiwalowo-bushcraftowych.
3. Prezentacja różnych form działalności terenowej i przyrodniczej.
4. Prezentacja i poznanie różnych środowisk związanych z szeroko pojętym surwiwalem.
5. Kształtowanie wśród uczestników świadomości w zakresie ich roli w budowaniu powszechnego bezpieczeństwa podczas leśnego bytowania oraz praw i zobowiązań wobec Lasów Państwowych.
6. Kształtowanie odporności psychicznej osób zdrowych i niepełnosprawnych w sytuacjach kryzysowych.
7. Propagowanie wiedzy dotyczącej bezpiecznego przebywania w terenie przygodnym.
8. Przedstawienie sposobów alternatywnego spędzania wolnego czasu w środowisku naturalnym.
9. Wymiana doświadczeń i integracja osób i środowisk z terenu Polski, związanych z czynnym wypoczynkiem w kontakcie z dziką przyrodą.
10. Promowanie zdrowego trybu życia.
11. Popularyzacja zasad etyki outdoorowej, czyli korzystania w trakcie wypoczynku z zasobów przyrody w sposób przemyślany, bez pozostawiania śladów naszej działalności, w myśl zasad Leave No Trace.

Opis miejsca imprezy:
Spotykamy się w Ośrodku firmy KOMARO w Rybakach k. Miastkowa – połowa drogi między Łomżą (woj. Podlaskie) a Ostrołęką (woj. Mazowieckie); w miejscowości Miastkowo skręt na Czartorię i Rybaki (kierujemy się na Rybaki). Po ok. 5 km tuż przed miejscowością Rybaki po prawej stronie nad brzegiem Narwi w lesie widać Ośrodek.
Ośrodek dysponuje budynkiem kuchenno-świetlicowym z kominkiem oraz barem, domkami o różnym standardzie, sanitariatami oraz  prysznicami z ciepłą wodą. Na miejscu jest parking – możliwość zostawienia samochodów. Na terenie znajduje się niewielki basen, miejsce ogniskowe, plac zabaw dla dzieci z piaskownicą, park linowy oraz boisko do siatkówki plażowej. Tuż obok ośrodka płynie rzeka NAREW, do której jest bezpośredni dostęp.

Do dyspozycji uczestników będzie:
– hektar lasu z przeznaczeniem na zakwaterowanie pod namiotem, na hamaku itp.,
– sanitariaty z prysznicami,
– kilkanaście miejsc w domkach o różnym standardzie dla gości i wykładowców,
– bar i sklepik,
– miejsce ogniskowe z zapasem drewna,
– sala świetlicowa z kominkiem, taras zadaszony ze stolikami, świetlica „pod spadochronem”, ławeczki pod parasolami z przeznaczeniem na warsztaty i wykłady,
– parking.

Temat przewodni SURWIWALIÓW 2019: dziedziny około surwiwalowe.
Założeniem Surwiwaliów 2019 jest prezentacja i zapoznanie uczestników z dziedzinami, które nie są stricte związane z surwiwalem, ale są bardzo pomocne i ich znajomość poszerza wiedzę i umiejętności ludzi uprawiających surwiwal i buscraft. Są to dziedziny z zakresu sportów obronnych, sportów plenerowych, ginące zawody i umiejętności dawniej znane ludności wiejskiej, umiejętności rekonstrukcyjne czy prepping.
Dziedziny te będą przedstawiane przez fachowców i znawców tematu w formie warsztatowej (nauka umiejętności), wykładów oraz prezentacji statycznych i dynamicznych.

 

WAŻNE!

REGULAMIN V ZLOTU MIŁOŚNIKÓW SURWIWALU I BUSHCRAFTU

SURWIWALIA 2019

1. W czasie trwania Zlotu obowiązuje przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz Ogólnego Regulaminu Imprez SPSS. Zlotem kieruje Komenda Zlotu.
2. W Zlocie biorą udział osoby, spełniające wymogi regulaminu, zakwalifikowane do udziału w Zlocie.
3. Uczestnikiem Zlotu nazywamy każdą osobę, która otrzymała potwierdzenie uczestnictwa.
4. Warunkiem uczestnictwa osoby w Zlocie jest dokonanie wpisowego z datą nieprzekraczalną 01.06.2019
5. W przypadku nieodwołania swojej nieobecności na Zlocie do 05.06.2019 uczestnik zobowiązuje się do pokrycia wpisowego (nie zostanie ono zwrócone).
6. Uczestnicy podlegają Kadrze Zlotu oraz prowadzącym zajęcia programowe i zobowiązują się wykonywać zadania wymagane przez tryb utrzymania funkcjonowania poszczególnych etapów Zlotu.
7. Dla utrzymania porządku i bezpieczeństwa Zlotu organizatorzy mogą wydawać wiążące polecenia uczestnikom.
8. Uczestnicy zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom służb odpowiednio do ich zakresów działania i regulaminów.
9. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania wyznaczonych miejsc noclegowych.
10. Przygotowanie posiłków odbywa się wyłącznie w miejscu wyznaczonym.
11. Zabrania się posiadania, wnoszenia i używania podczas Zlotu:

 • napojów alkoholowych,
 • narkotyków oraz środków oszałamiających, odurzających lub halucynogennych,
 • leków psychotropowych,
 • broni palnej lub pneumatycznej (dotyczy również wszelkiego rodzaju atrap broni, pistoletów sygnałowych),
 • kuszy i proc,
 • materiałów pirotechnicznych,
 • miotaczy gazów i paralizatorów,
 • innych przedmiotów mogących zostać uznane za niebezpieczne.

12. W godzinach podanych przez Komendę, należy umożliwić wypoczynek innym uczestnikom.
13. Wszelka działalność wykraczająca poza program Zlotu wymaga wcześniejszej zgody Komendy.
14. W sytuacjach kryzysowych od uczestników Zlotu wymaga się zdyscyplinowanego, rozsądnego zachowania i bezwzględnego podporządkowania się służbom ratowniczym oraz instruktorom i Komendzie Zlotu.
15. Nieprzestrzeganie regulaminów spowoduje konsekwencje formalno-prawne przewidziane odpowiednimi obowiązującymi przepisami, łącznie z wydaleniem ze Zlotu bez zwrotu kosztów.
16. Do udzielania wszelkich informacji mediom uczestniczącym w Zlocie upoważnione są wyłącznie osoby wyznaczone przez Komendę.
17. Każdy uczestnik musi posiadać własne ubezpieczenie NNW na czas trwania zlotu, które będzie sprawdzane przy rejestracji.

 

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA ORAZ DOBRE PRAKTYKI OBOWIĄZUJĄCE

PODCZAS ZLOTU SURWIWALIA 2019

1. W czasie trwania imprezy bezwzględnie wykonywać polecenia organizatorów;
2. W przypadku zaistnienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu innych osób natychmiast powiadomić organizatorów i przystąpić do udzielenie pomocy;
3. W sytuacji niebezpiecznej organizator zastrzega sobie prawo do przerwania zajęć;
4. Za osoby niepełnoletnie odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni, którzy ponoszą również odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie, będące pod ich opieką;
5. Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;
6. Zabrania się spożywania alkoholu, środków odurzających oraz dopingowych pod każdą postacią;
7. W przypadku podejrzenia u uczestnika, że jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających oraz dopingowych organizator zastrzega sobie prawo o niedopuszczeniu go do zajęć bez zwrotu poniesionych przez uczestnika kosztów oraz usunięciu go z rejonu imprezy;
8. W czasie trwania imprezy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie ostrożności w czasie przemieszczania się w terenie zarówno w dzień jak i w nocy (zagłębienia, rowy z wodą, linki naciągowe od namiotów itp.) zwrócić szczególną uwagę na ukształtowanie terenu lub specyfikę miejsca w którym przebywasz;
9. W przypadku przemieszczania przez drogi publiczne stosujemy się do ogólnoprzyjętych zasad w ruchu drogowym, przekraczamy drogi publiczne na ogólnodostępnych zasadach;
10. Wszystkie czynności wykonywać z zachowaniem środków ostrożności, przewidując następstwa swego działania lub zaniechania działania;
11. Używania wszelkich pojazdów mechanicznych poza wyznaczonymi drogami i parkingami jest zabronione;
12. Należy zwrócić szczególną uwagę na te części terenu, które stanowią specyficzną wartość przyrodniczą;
13. Nie wykorzystywać żywej materii roślinnej chronionej (nie wycinać i nie łamać drzew, krzewów oraz roślin chronionych);
14. Nie wbijać w drzewa środków pomocniczych (gwoździ, prętów itp.);
15. Wszystkie czynności wykonywane przez uczestników w rejonie rzeki Narew a szczególnie czynności na wodzie, bezwzględnie wykonywane są pod nadzorem instruktora oraz ratownika WOPR tylko i wyłącznie w trakcie zajęć;
16. W celu zapobieżenia pożarom zabrania się rozniecania ognisk, pozostawiania palących się lub tlących przedmiotów oraz korzystania z otwartego ognia poza wyznaczonymi miejscami, palenia tytoniu w miejscach innych niż wyznaczone oraz rzucania niedopałków papierosów na ziemię, wypalania poszycia gleby, pozostałości roślinnych i śmieci;
17. Zanieczyszczania środowiska naturalnego poprzez palenie / zakopywanie / wyrzucanie śmieci / odpadków jest zabronione;
18. Wszystkie odpadki, śmieci zostaną zebrane przez organizatorów;
19. Nie podnosić i dotykać przedmiotów niewiadomego pochodzenia mogących spowodować zagrożenie życia lub zdrowia, a fakt ich znalezienia zgłaszać organizatorowi imprezy;
20. Za pozostawiony bez opieki sprzęt i wyposażenie organizatorzy nie odpowiadają;
21. O zagubieniu lub znalezieniu sprzętu i wyposażenia powiadomić organizatorów;
22. Załatwianie potrzeb fizjologicznych tylko w wyznaczonych miejscach;

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE BURZY:

1. Na czas burzy z gwałtownymi wyładowaniami wstrzymane są wszystkie zajęcia, w tym zajęcia na wodzie.
2. Nie zbliżaj się do urządzeń elektrycznych i metalowych.
3. Wyłącz telefon, odłóż wszystkie metalowe przedmioty i kucnij nisko przy ziemi.
4. Nie chowaj się w pobliżu dominujących wysokością przedmiotów w okolicy (drzewa, maszty itp.).
5. Trzymaj się z dala od transformatorów i przewodów wysokiego napięcia.
6. Nie biegaj i nie poruszaj się szybkim krokiem.
7. W czasie burzy unikaj otwartych zbiorników wodnych.
8. Zejdź z najwyżej położonych miejsc i schowaj się w jakimś zagłębieniu.

Każdy uczestnik SURWIWALIÓW 2019 odpowiada indywidualnie za swoje postępowanie w zakresie przestrzegania warunków bezpieczeństwa zarówno przeciwpożarowego jak i ekologicznego. W przypadku drastycznego łamania warunków bezpieczeństwa oraz zasad obowiązujących na SURWIWALIACH 2019 każdy uczestnik zostanie natychmiast usunięty z imprezy.

 

Proponowane wyposażenie na czas zlotu:

 • śpiwór
 • karimata
 • namiot lub ponczo / plandeka / hamak
 • nóż roboczy o stałej głowni
 • menażka, niezbędnik / sztućce, manierka / termos
 • prowiant
 • czapka / szalik / szalokominiarka / arafatka / buffka
 • rękawiczki robocze
 • bielizna, odzież na zmianę
 • bluza polarowa / sweter
 • wygodne buty terenowe: glany / treki / desanty
 • kurtka przeciwdeszczowa
 • kompas / busola / GPS (pod warunkiem brania udziału w zajęciach z nawigacji)
 • latarka / odblask
 • notatnik i coś do pisania

WAŻNE!

ZGŁOSZENIA i WPISOWE

Zgłoszenie udziału należy dokonać za pomocą FORMULARZA

Wpłaty należy dokonywać na konto SPSS:
BGŻ 95 2030 0045 1110 0000 0362 5710

Wpisowe wpłacamy do 01.06.2019 – termin nieprzekraczalny

Wysokość wpisowego:

– osoby nie będące członkami SPSS: 129zł
– członkowie SPSS: 99 zł
– dzieci do lat 14: 29 zł

Uczestnictwo zgłoszone po wskazanym terminie zależy od decyzji Komendy i uwarunkowane jest dostępnością miejsc.

W ramach wpisowego zapewniamy:

– miejsce do zakwaterowania oraz przygotowywania i spożywania posiłków
– uczestniczenie w warsztatach programowych,
– 1 ciepły posiłek,
– dostęp do wody,
– pakiet startowy.

 

ZAJĘCIA PROGRAMOWE / WARSZTATY / POKAZY

Ramowy Program (może ulec zmianie):

Piątek, 7 czerwca:

-godz. 15:00 – Rozpoczęcie Surwiwaliów, przyjmowanie uczestników, wydawanie pakietów startowych, lokowanie
-godz.18:00 -20:00 – I blok programowy
-godz. 20:00 – 22:00 – Ognisko
-godz. 22:00 – Nocny maraton filmowy (tematyka survivalowa)

Sobota, 8 czerwca:

– godz. 7:00 – Pobudka, toaleta, śniadanie
– godz. 9:00-12:00 – II blok programowy
– godz. 12:00-12;30 – Przerwa na „kawę/herbatę”
– godz. 12:30-15:00 – III blok programowy
– godz. 15:00-16:30 – Obiad
– godz. 16:30-19:30 – IV blok programowy
– godz. 20:00-23:00 – Spotkanie z zaproszonym Gościem/ ognisko

Niedziela, 9 czerwca:

– godz. 7:00 – Pobudka, toaleta, śniadanie
– godz. 9:00-12:00 – V blok programowy
– godz. 12:00-14:00 – porządkowanie terenu, pakowanie
– godz. 14:00 – Zakończenie Surwiwaliów.

Zapraszamy!

ZOBACZ WSZYSTKIE WPISY DOTYCZĄCE SURWIWALIÓW 2019