Walny Zjazd Stowarzyszenia Polska Szkoła Surwiwalu

Szanowni Członkowie: zgodnie z & 26 Statutu Stowarzyszenia Polska Szkoła Surwiwalu punkt 1 i Ustawą o Stowarzyszeniach Zarząd SPSSu zwołuje Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia SPSS na dzień 29 czerwca 2024 r. w Nowym Mieście nad Pilicą ul. Rawska 2 – w sali OSP Nowe Miasto.
 I termin: 29.06.2024 r. na godz. 11:00
II termin: 29.06.2024 r. na godz. 11:30

Proponowany, ramowy porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Sprawdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2023.
4. Omówienie potrzebnych zmian w Statucie Stowarzyszenia.
5. Omówienia bieżącej i przyszłej działalności Stowarzyszenia SPSS i Grup Regionalnych.
6. Przerwa organizacyjna i przyjmowanie wniosków.
7. Wnioski i uchwały bieżące.
8. Zakończenie obrad Walnego Zjazdu.